skip to Main Content

Aircenter AB är ett familjeföretag som startade 1991. Vi har tillsammans med våra partners sålt flera tusen kompressorer på den svenska marknaden. Efter nästan tjugofem års samarbete med Gardner Denver (fd Tamrock/Tamrotor) valde vi av olika anledningar att avsluta detta kapitel.

 

Vår nya samarbetspartner är Chicago Pneumatic som erbjuder en mycket konkurrenskraftig produktportfölj. Med en stark tillverkare i ryggen och lojala partners från norr till söder påbörjar vi nu ett nytt och spännande samarbete. Vi kommer även fortsättningsvis att vara en stark spelare på den svenska marknaden med kostnadseffektiva och tillförlitliga produkter anpassade för våra kunders behov.

 

Ledningen

Aircenter AB

Hur påverkar AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” oss och våra kunder?

Bakgrund
AFS 2017:3 ersätter AFS 2005:3 ”Besiktning av trycksatta anordningar” och AFS 2002:1 ”Användning av trycksatta anordningar”. AFS 2017:3 i sin helhet: URL https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-och-kontroll-av-trycksatta-anordningar-afs-20173-foreskrifter/

Giltig från
2017-12-01

Till vem föreskrifterna riktar sig
1 kap. 5 §: Arbetsgivaren ansvarar för att dessa föreskrifter följs. Med arbetsgivare likställs den som hyr in arbetskraft.
OBS! Den arbetsgivare som låter en trycksatt anordning vara trycksatt i strid med AFS2017:3 riskerar en sanktionsavgift på minst 10 000 SEK eller högst 100 000 SEK.

Undersökning och riskbedömning
2 kap. 1 §: Regelbundet undersöka och bedöma riskerna med användning av trycksatta anordningar med avseende på; återstående livslängd, tillbud, avvikelserapporter (4 kap. 19 §) etc.

Placering
2 kap. 2 §: Möjlighet till underhåll, fortlöpande tillsyn/kontroll samt förebyggande åtgärder för att minska risken för en eventuell olycka.

Tillsyn
2 Kap. 4 §, 4 kap. 17 § samt 4 kap. 18 §: Fortlöpande tillsyn med krav på journal över anordningens förväntade livslängd. Trycksatta anordningar såsom ventiler mm skall vara korrekt märkta och skall fungera tillfredsställande. Arbetsgivaren ska regelbundet och minst en gång per år utvärdera och vid behov revidera rutinerna för fortlöpande tillsyn. Arbetsgivaren ska ge en fysisk person uppgiften att se till att den fortlöpande tillsynen genomförs och dokumenteras enligt den upprättade rutinen.
OBS! Se till att ha koll på PED-intyg för trycktanken samt säkerhetsventilerna. Bestämmelserna om journal i 4 kap. 18 § börjar gälla två år efter att dessa föreskrifter träder i kraft.

Tryckkärl
4 kap. 10 §: Delas in i två olika klasser B respektive A. Tabellen nedan visar hur många barliter ett tryckkärl får vara avsett att användas med innan det faller inom klass B respektive A. Tryckluft tillhör grupp 2a.

trycktank_afs

Rör
4 kap. 11 §: Rörledningar delas in i klasser utifrån produkten av trycket, p, och rörledningens nominella diameter, DN. Tabellen nedan visar hur stor produkten får vara innan rörledningen faller inom klass B respektive A. Tryckluft tillhör grupp 2a.

afs2017
OBS! Rörledningar med skiftande diameter ska tillhöra den klass som den största diametern medför.

Förteckning
4 kap. 15 §: Arbetsgivaren ska se till att det förs en förteckning över alla trycksatta anordningar i klass A och B som finns på de arbetsställen som arbetsgivaren råder över.

Övervakning
4 kap. 16 §: Behållare i klass A och B ska ständigt övervakas. Ständig övervakning innebär att operatören omedelbart kan nå behållaren och utan svårighet avgöra om det fortfarande är säkert att låta anordningen vara trycksatt samt vid avvikelser vidta nödvändiga åtgärder i tid.

Kontroll
5 kap. 1 §: En trycksatt anordning i klass A eller B får bara vara trycksatt under en sådan tidsperiod för vilken ett kontrollorgan vid en kontroll har bedömt att anordningen uppfyller kraven i 5 kap.
OBS! Kontrollorgan som t.ex. Inspecta, Dekra mfl märker alltid tanken i samband med inspektion där tidsperiod framgår. Besiktning av kontrollorgan skall ske med ett intervall om 4 år för tankar större än 1000 barliter enligt 1.4.1 i bilaga 1.

inspecta 

Bild – Exempel på märkning.

Första kontroll
5 kap. 3 §: Trycksatta anordningar i klass A eller B ska genomgå en första kontroll innan de trycksätts för första gången eller om de har varit stationära och ska trycksättas efter det att de bytt placering. Vid denna kontroll ska kontrollorganet kontrollera att anordningen är lämplig för sitt ändamål och inte är skadad. Tryckkärl för luft och kvävgas i klass B ska inte tillhöra ngn klass.
OBS! Gäller alltså alla tankar över 1000 barliter, dvs en 3 kW kolv på 90-literstank klarar sig. Bestämmelserna om första kontroll gäller inte för anordningar som tagits i bruk innan dessa föreskrifter träder ikraft.

 

Back To Top