Integritetspolicy

1.Aircenter AB | Box 3002, 183 03 Täby | 08-756 70 30 | info@aircenter.se
Vi på Aircenter AB värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg
när du lämnar dina uppgifter till oss.
I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Aircenter tjänster eller produkter,
och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina
personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslag.
Vad är en personuppgift?


En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person.
Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra
personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.
Vad är en ”behandling” av en personuppgift?
Begreppet ”behandling” är brett, och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift.
Vem ansvarar för dina personuppgifter?


Aircenter AB (”Aircenter”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt
av våra biträden.
Var lagras dina personuppgifter?
Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom Europeiska Unionen. För det fall att vi använder oss av
tjänsteleverantörer som överför dina data till länder utanför EU och EES kommer vi vidta åtgärder för att skydda
dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis kräva garantier om att leverantören skyddar
uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit
kan du kontakta oss.


När samlar vi in personuppgifter om dig?
Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag hos våra kunder. De personuppgifter som vi
behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, telefonnummer, e-post och adress.
• Uppgifter som du själv lämnar till oss
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med köp av en viss
produkt eller tjänst, anmäler dig till nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.
• Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster
När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar
vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen.
Vi använder exempelvis Google Analytics och andra verktyg för att registrera information. Denna
information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika
identifieringsfiler.
• Uppgifter från andra källor
Vi samlar in personuppgifter i de fall då dina arbetsgivare har tecknat avtal med oss om till exempel
nyhetsbrev eller produktuppdateringar och då lämnat dina personuppgifter till oss, exempelvis för att
kommunikation med anledning av avtalet ska ske med dig eller att tjänsten ska levereras till dig på
uppdrag av din arbetsgivare.
I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. Samarbetspartners och andra leverantörer.
Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.


2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig måste vi behandla personuppgifter.
Vi behandlar i huvudsak för att:
• Administrera och tillhandahålla våra tjänster och produkter
• Hantera kundtjänsteärenden och övriga förfrågningar eller kommunicera med dig angående varar och
tjänster som du köpt eller vill köpa
• Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av
• Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att utvärdera vad ni tycker om vår service och
kvalitet på produkter såväl tjänster
• För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor, eller för att säkerställa vårt
garantiåtagande


Hur länge sparar vi dina uppgifter?
För att få behandla en personuppgift krävs det att det finns en laglig grund för detta.
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag
är skyldiga att göra detta. Därefter raderas eller anonymiseras dina personuppgifter, när de inte längre är
relevanta för de ändamål som de har samlats för.


Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
Vi delar dina personuppgifter med våra systerbolag, för kommunikation och lämnande av erbjudanden om våra
egna, systerbolagen och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. För att kunna skicka relevanta
erbjudanden till dig kan mottagande bolag även behandla dina uppgifter. Det bolag som mottar uppgifterna är
personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter det utför dessa ändamål.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantör som tillhandahåller tjänster för oss t.ex.
för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa
företag får endast behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för
egna ändamål.


Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig,
t.ex. speditörer i samband med leverans, tekniker i samband med installation, service. Vi vidarebefordrar, säljer
eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Aircenter.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är
felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina
uppgifter i de fall det föreligger lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns
andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Begäran om att åberopa dessa rättigheter skall vara skriftlig och skickas till oss på adressen nedan:
Vi sparar denna förfrågan i 12månader.
Aircenter AB
ATT: Dataskyddsombud
Box 3002
183 03 Täby

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska
området. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste
versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av
personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.

Länk till datainspektionen – GDPR